ERKLÆRING OM HUSDYRHOLD Minimer

 

Erklæring om husdyrhold Minimer
25 Latest Articles

SØKNAD OM BRUKSOVERLATING

 

Søknad til styret om bruksoverlating/utleie av hele boligen

 

Andelseiers navn:       ……………………..…………………….

 

Borettslagets navn:    ……………………………………………

 

Adresse:         ………………………………………..…………..


 

Jeg søker med dette om å overlate bruken av ovennevnte bolig til:

 

Navn:              ……………………………………………………..

 

Adresse:         ………………………………..…………………...

 

Bruken skal overlates i perioden fra …..……………... til ................………. .

 

Hvis andelseier, eller andelseiers nærstående som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 3, har bodd i boligen i ett av de siste to årene kan bruken av boligen overlates til andre uten at det er nødvendig å angi noe grunn. I andre tilfeller kreves særlig grunn som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 1-4.

 

1.    Har andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 3 bodd i boligen i minst ett av de siste to årene:

                       ja                     nei      

 

 

2.    Hvis svaret på spørsmål 1 er nei, angi hvilken særlig grunn som foreligger for overlating av bruken, jf borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 1-4:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

 

Undertegnede er kjent med at bruksoverlatingen ikke reduserer andelseiers plikter overfor borettslaget.

 

 

…..……………….,    ……….………..

sted                                        dato

 

 

………………………………..

Andelseiers underskrift

 

Min midlertidige adresse vil være: ……………………………………………

 

og tlf: ………..…………..……………. mobil:…………………………………..


 

Informasjon om borettslagslovens regler om overlating av bruk:

 

§ 5-3. Overlating av bruken

       Andelseigaren kan ikkje utan samtykke frå styret overlate bruken av bustaden til andre ut over det som følgjer av §§ 5-4 til 5-6.

 

§ 5-4. Overlating av bruken når andelseigaren sjølv bur i bustaden

       Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre.

 

§ 5-5. Overlating av bruken for opp til tre år

       Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person som nemnt i § 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar.

 

§ 5-6. Overlating av bruken med særleg grunn

(1) Andelseigaren kan elles med godkjenning frå styret overlate bruken av heile bustaden dersom

1.

andelseigaren er ein juridisk person, eller

 

2.

andelseigaren skal vere borte mellombels som følgje av arbeid, utdanning, militærteneste, sjukdom eller andre tungtvegande grunnar, eller

 

3.

ein medlem av brukarhusstanden er andelseigarens ektemake eller slektning i rett opp- eller nedstigande linje eller fosterbarn av andelseigaren eller ektemaken, eller

 

4.

det gjeld bruksrett som nokon har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd.

  (2) Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. I tilfelle som nemnt i første ledd, kan godkjenning nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar, jf. § 4-4.  

 

§ 5-7. Søknad om godkjenning

       Har laget ikkje sendt svar på ein skriftleg søknad om godkjenning av brukar innan ein månad etter at søknaden er komen fram til laget, skal brukaren reknast som godkjend.

 

§ 5-8. Andelseigarens ansvar

(1) Overlating av bruken minkar ikkje andelseigarens plikter i forhold til laget.

(2) Andelseigar som er juridisk person, skal peike ut ein fullmektig som kan ta imot meldingar frå laget om bruken av bustaden. Fullmektigen skal vere ein fysisk person. Laget kan krevje skriftleg svar innan ti dagar dersom det har vendt seg skriftleg til den utpeikte personen om spørsmål som gjeld mishald av pliktene i forhold til laget.

(3) Fysisk andelseigar skal halde styret orientert om kvar ein kan få tak i han, så lenge andelseigaren har overlate bruken av bustaden til andre.