ERKLÆRING OM HUSDYRHOLD Minimer

 

Erklæring om husdyrhold Minimer
25 Latest Articles

BRUKSOVERLATINGSKONTRAKT

 

BRUKSOVERLATING

 

1.

Avtaleparter

 

Mellom

 

 

Utleiers navn

 

heretter kalt utleier

 

og

 

 

leietakers navn

 

heretter kalt leietakeren

 

er det dags dato inngått følgende avtale om utleie av:

 

Bolig nr.

 

i

 

borettslag A/L,

.

 

A.   Leieforholdet gjelder fra og med

  /      20

 til og med

      /      20

 

uten adgang for partene til å si opp avtalen.

 

           

 

                Stryk alt.  A

                Eller  alt.  B

               

B.   Leieforholdet gjelder fra og med

  /      20

 til og med

      /      20

 

med en oppsigelsesfrist for begge parter på 3 måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned.

         

 

 

2.

Utleiers plikter

 

a.

Utleier forplikter seg til å betale alle utgifter i forbindelse med opp- rettelsen av denne kontrakt, herunder det av boligbyggelagets fastsatte

gebyr for behandling ved utleie av boliger i borettslag, kr. 1300,-.

(Ved fornyelse av kontrakten til samme leietaker, vil det bli innkrevd et gebyr på kr 800,-).

 

b.

Utleier er ansvarlig for at husleien blir betalt til borettslaget innen

den 10. i hver mnd.

 

c.

Så lenge utleieforholdet varer, plikter utleier å holde boligbygge- laget underrettet om sin adresse til enhver tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Leietakers plikter

 

a.

Leietakeren forplikter seg til å gjøre seg kjent med, å underkaste seg, de for borettslaget til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i vedtektene og ordensreglene. Ved brudd på forannevnte bestemmelser kan borettslagets styre v/ forretningsfører forlange leieforholdet oppsagt.

 

b.

Leietakeren forplikter seg til å betale til utleier den til enhver tid for boligen gjeldende husleie. Innskuddet og verdien av varig nagelfaste gjenstander som er bekostet av utleier forrentes av leietakeren

 

med kr.__________pr. mnd. Denne forrentning samt boligens husleie betales til utleier forskuddsvis innen den 10. i hver mnd.

 

 

 

 

       

 

 

Leietakeren skal stille betryggende sikkerhet (bankgaranti/depositum)

 

stor kr.

 

. For oppfyllelsen av sine plikter etter leiekontrakten,

 

 

samt til sikkerhet for skader på boligen, utgifter til fraviking og for andre krav som reiser seg etter avtalen. Dersom det betales et depositum, skal det settes inn på særskilt konto i leietakerens navn. Påløpne renter godskrives leietaker. Den avtalte depositumskonto må være i samme bank som den bank som mottar leien.

 

 

c.

Leietakeren forplikter seg til ved fraflytting å tilbakelevere boligen i godt rengjort stand og vedlikeholdsmessig like god stand som ved innflytting.

Påkostninger godtgjøres ikke av utleier med mindre dette er skriftlig avtalt før påkostningene igangsettes.

 


4.

Oppsigelse / mislighold / tvister

 

a.

Leieforholdet trer ikke i kraft før borettslaget har godkjent kontrakten og gjelder ikke for lengre tid enn borettslaget har godkjent.

 

b.

Hver av partene kan si opp leieforholdet med tre måneders varsel i perioden slik det fremkommer av denne leiekontrakts pkt. 1, alternativ B, dersom dette alternativ benyttes. Dersom alternativ A benyttes er det ingen adgang for partene til å si opp leiekontrakten i perioden.

 

c.

Etter at leieperioden er utløpt, aksepterer leietaker å fraflytte uten søksmål og dom. Leietakeren vedtar at tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, tredje ledd bokstav b kan kreves når leietiden er ute.

 

d.

Dersom leietakeren ikke betaler sine forpliktelser etter denne kontrakts

pkt. 3 b innen 14 dager etter at skriftlig varsel er sendt, jfr. tvangsfull- byrdelseslovens § 4 -18, kan det kreves at leietaker fraviker boligen etter

samme lovs § 13 - 2, tredje ledd bokstav a.

 

e.

Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leie-

forholdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Leietakers husstand

 

a.

Opplysninger om leietakers husstand:

 

Leietakers personnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivilstand

 

 

gift

 

ugift

 

separert

 

 

skilt

 

enke/enkemann

 

Telefon privat...

 

Telefon arbeid..

 

 

Yrke.................

 

 

Arbeidsgiver:....

 

 

Andre husstandsmedlemmer:

 

fødsels-

Etternavn     -    fornavn

dag

mnd

År

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Dersom husstanden har husdyr, oppgi hvilke:

 

Obs. Vær oppmerksom på at noen borettslag ikke tillater husdyr.

 

 

 

den

/

 

20

 

 

 

 

utleiers underskrift

 

leietakers underskrift

 

 

1) Jeg gir mitt samtykke til leieavtalen

2) Leiligheten tjener ikke som felles bolig  for ektefelle/samboer                                                  

 

 

 

/

 

20

 

 

 

 

underskrift til ektefelle/samboer

 

utleiers underskrift

 

         1) Det må enten underskrives av andelseier til høyre eller av andelseiers ektefelle til venstre.

 

Utleiers nye adresse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borettslagets godkjennelse

 

Borettslagets styre har i møte den:

/     20

godkjent utleien inntil

 

        /      20

 

 

Borettslagets styre gjør oppmerksom på at leietaker ikke kan la andre enn de ovennevnte personer bebo leiligheten uten utleiers og styrets godkjennelse.

 

 

den

/

 

20

 

 

 

styrets leder